Język polski Język polski Język polski Język polski Język polski

Język polski, liceum/technikum

luty 2015

SiM_banner_polskionline_465x100_20150906 Dobre kursy dla dzieci
Przywitaj wiosnę z Pikinini Uciec jak najbliżej

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.

Kolejna porcja zadań na początku marca
Zapraszam na www.polski-online.pl

 

U   W   A   G   A   !      –      N   O   W   A      M   A   T   U   R   A

Adam Asnyk „Do młodych”

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg…
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg!

Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dalej sięgnie ich wzrok.

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnie na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z cała tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi,
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemności pogasną znów!

1. Wprowadzenie

Spór pokoleniowy to nie tylko zagadnienie socjologiczne, ale też motyw literacki.  Buntowanie się dzieci przeciwko rodzicom nie jest niczym zaskakującym, ale zwyczajnym procesem, który nie zmienia się od pokoleń. Jakie mogą być formy buntu?

2. Rozwinięcie zagadnienia

Adam Asnyk to poeta pozytywistyczny. Adresatami wiersza „Do młodych” są młodzi ludzie, czyli reprezentanci pokolenia pozytywistów. Wiersz zawiera konkretne postulaty ideowe, takie jak zdobywanie wiedzy, zgłębianie istoty świata, tworzenie nowej rzeczywistości. Poeta ostrzega ich jednak, aby nie niszczyli dorobku swoich poprzedników, z szacunkiem odnosili się do przeszłości, gdyż ich czas również przeminie.

Konflikt pokoleniowy nie ominął także rodziny Korczyńskich z powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W utworze został zarysowany spór pomiędzy Benedyktem a jego synem Witoldem. Benedykt reprezentuje pokolenie, które przeżyło powstanie styczniowe. Represje ze strony zaborcy sprawiły, że Benedykt skupił swoją uwagę na ratowaniu Korczyna i tym samy odizolował się od Bohatyrowiczów. Witold ma o to do ojca pretensje i w przeciwieństwie do niego pragnie  pomagać warstwom najuboższym i doprowadzić do pojednania zaścianka z ojcem.

Inne jest podłoże konfliktu w rodzinie Artura, bohatera dramatu Sławomira Mrożka „Tango”. Artur to syn Stomila i Eleonory, student medycyny i filozofii. Artur nie ma już się przeciw czemu buntować, bo wszystko jest dozwolone, toteż chce narzucić rodzinie stare formy i konwencje, dzięki którym wszystko powróciłoby na stare miejsce.

3. Podsumowanie

Na podstawie przedstawionych przykładów można stwierdzić, że konflikty pokoleń miały różne przyczyny i w odmienny sposób przebiegały.

1. W jaki sposób w utworze została ukazana przeszłość?

Przeszłość w utworze została ukazana przede wszystkim w koncercie Jankiela. Mistrz gry na cymbałkach przedstawił najważniejsze wydarzenia z nieodległej przeszłości: uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku, konfederację targowicką w 1792 roku, powstanie kościuszkowskie w 1794 roku, powstanie legionów polskich we Włoszech w 1797 roku.

2. W jaki sposób w utworze została ukazana teraźniejszość?

Właściwa akcja epopei, czyli czas teraźniejszy w utworze, rozgrywa się od sierpnia 1811 roku do wiosny 1812 roku, czyli do momentu wkroczenia na Litwę wojsk Napoleona (w rzeczywistości wojska wkroczyły w lipcu).

3. W jaki sposób w utworze została ukazana przyszłość?

Przyszłość ma formę wizji, a związana jest z decyzją Tadeusza uwolnienia chłopów soplicowskich od pańszczyzny. Tę wizję podkreśla symboliczny obraz wschodzącego dnia, czyli przyszłej Polski, wywalczonej przez żołnierza polskiego.

 

© Copyright 2011 DOCTUS-NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie w całości
lub we fragmentach materiałów zawartych na stronie zabronione.